• Home-tekst
  • icon
  • icon
  • icon

Heeft u een lichamelijke beperking? Adviesraad Gehandicaptenbeleid Hendrik-Ido-Ambacht helpt u graag verder!


Misschien herkent u de volgende situaties wel. U bent slechtziend en loopt pardoes tegen een reclamebord van een winkelier dat op een geleidelijn staat. Of u kunt met uw rollator of rolstoel de winkel niet inkomen, omdat er een te hoge drempel ligt. Door een spasme praat u niet zo duidelijk waardoor de ijsboer aan uw partner vraagt of u een ijsje lust. Het zijn enkele voorbeelden van problemen waar mensen met een lichamelijke beperking regelmatig mee te maken hebben.

De Adviesraad wil dat deze straks tot het verleden behoren. Wij zetten ons in voor een toegankelijk Hendrik-Ido-Ambacht. En ondersteunen mensen met een lichamelijke beperking als zij in hun omgeving problemen ondervinden, bijvoorbeeld bij het aanvragen van voorzieningen.

CommissiesCommissie Scholenproject
Deze commissie houdt zich bezig met voorlichting ‘Leven met een beperking’ op basisscholen in Hendrik-Ido-Ambacht, het Scholenproject. Het doel van dit project is om kinderen ervan bewust te maken dat zij deel uitmaken van een maatschappij waarin allerlei mensen leven, ook mensen met een handicap.

Lees meer over het scholenproject

Commissie Toegankelijkheid
De commissie Toegankelijkheid zet zich in om de toegankelijkheid in Hendrik-Ido-Ambacht te verbeteren. Toegankelijkheid gaat over in hoeverre mensen met een beperking toegang hebben tot gebouwen en voorzieningen. Is het gebouw bereikbaar met een rolstoel, rollator of scootmobiel? Kun je als je binnen bent in de gewenste ruimte komen? Of gebruik maken van het toilet? Hellingen mogen niet te hoog zijn. Sloten in een deur moeten goed bereikbaar zijn voor iemand in een rolstoel. Toegankelijkheid gaat om hele praktische zaken. De Gehandicaptenraad houdt zich dagelijks bezig met knelpunten op het gebied van toegankelijkheid. Zo maken we foto’s van lastige of gevaarlijke situaties en bespreken we deze in ons regulier overleg met de gemeente. De gemeente betrekt ons bij nieuwe projecten. Daarnaast overleggen wij met woningbouwcorporaties en winkeliersverenigingen om te proberen de toe- en doorgankelijk in onze gemeente zo goed mogelijk te maken. Hendrik-Ido-Ambacht moet ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Daar maakt deze commissie zich hard voor.

Commissie Wmo
De commissie Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) houdt zich bezig met de effecten van de veranderingen die in 2015 zijn doorgevoerd. Een belangrijk thema hierbij is dat hulpbehoevende gehandicapte patiënten langer thuis moeten blijven. Dit verhoogt de druk op mantelzorgers, zorgverleners, woningaanpassingen en de algemene voorzieningen. Deze commissie houdt alle ontwikkelingen in de gaten en stelt zaken aan de orde bij de betreffende instanties. Twee leden van de commissie hebben zitting in de lokale Wmo-adviesraad waar zij regelmatig onderwerpen vanuit de commissie aankaarten. Ook heeft één lid zitting in de Regionale Wmo-adviesraad. Hier gaat het over de omslag van de nieuwe wetgeving Wmo 2015 naar de Sociale Dienst Drechtsteden.

Lees meer over de Wet maatschappelijke ondersteuning

Projecten

De belangrijkste projecten van de Gehandicaptenraad zijn het Scholenproject en de Zomerparkdag.

Scholenproject
Jong geleerd, is oud gedaan. Het doel van het scholenproject is kinderen ervan bewust te maken dat zij deel uitmaken van een maatschappij waarin verschillende mensen leven. Lees meer over het Scholenproject.

Zomerparkdag
Ieder jaar vindt tijdens de zomermaanden de Zomerparkdag plaats in Hendrik-Ido-Ambacht. De Gehandicaptenraad vindt dit een mooie gelegenheid om meer begrip te krijgen voor mensen met een lichamelijke beperking. De laatste jaren hebben wij een kraam op de Zomerparkdag. Bezoekers krijgen informatie over hoe het is om te leven met een beperking. En kunnen zij het aan de lijve ondervinden door een parcours af te leggen met een rolstoel of een blinddoek. De deuren in het parcours laten zien hoeveel ruimte iemand in een rolstoel nodig heeft. Ruimte die er niet altijd is in een woning. Ook laten wij mensen wandelen over geleidetegels met een blindenstok. Vanzelfsprekend beantwoorden wij tijdens deze dag ook vragen en geven wij informatie.

Voorzieningen

De gemeente heeft op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de taak om inwoners met een lichamelijke beperking geschikte voorzieningen te verstrekken. De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) voert deze wet uit voor de zes Drechtsteden. De voorzieningen moeten ervoor zorgen dat deze mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. Daarbij gaat het onder andere om de volgende voorzieningen:

Woonvoorziening:
Een woonvoorziening is een tegemoetkoming in de kosten van aanpassingen aan de woning. Bij aanpassingen kunt u bijvoorbeeld denken aan een traplift, een douchezitje of het geheel rolstoelvriendelijk maken van een woning (bijvoorbeeld drempels weghalen, deuren verbreden of het aanrecht aanpassen voor bijvoorbeeld een rolstoelgebruiker). Daarbij kijkt de gemeente ook of verhuizen naar een aangepaste woning niet beter of goedkoper is.

Vervoersvoorziening
Een vervoersvoorziening is in principe het toekennen van een vervoerspas voor het gebruik van het regionaal gehandicaptenvervoer ‘De Drechthopper’. Als het gebruik van ‘De Drechthopper’ om medische redenen niet mogelijk is, kan de gemeente de meerkosten toekennen die voor het vervoer van iemand met een lichamelijke beperking noodzakelijk zijn. Dit kan in de vorm van een taxikostenvergoeding of een vergoeding voor het gebruik van een eigen auto. Het toekennen van een scootmobiel of aangepaste (driewiel)fiets valt ook onder deze voorziening.

Rolstoelvoorzieining
Een rolstoelvoorziening is het in bruikleen verstrekken van een rolstoel. Het kan gaan om een een handbewogen rolstoel, een duwrolstoel of een elektrisch voortbewogen rolstoel.

Huishoudelijke ondersteuning
Een belangrijke voorziening vanuit de SDD is de Huishoudelijke Ondersteuning. Wanneer u een indicatie heeft van de SDD, kunt u zelf een keuze maken tussen de verschillende zorgaanbieders. De zorgaanbieder van uw keuze stelt samen met u een ondersteuningsplan op.

Eigen bijdrage
Voor alle voorzieningen geldt een eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen en een deel van uw vermogen. Voor de aanvraag van een rolstoelvoorziening geldt géén eigen bijdrage. Op de website van het CAK kunt u de eigen bijdrage berekenen.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Stichting Adviesraad Gehandicaptenbeleid en haar activiteiten. De Gehandicaptenraad spant zich in de informatie op de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.